کارمزد خدمات


کلیه کارمزدهای خدمات مشاوره سرمایه گذاری بر اساس دستور العمل ها و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و توافق صورت گرفته با مشتریان و مطابق با نمونه قراردادهای سازمان بورس مورد محاسبه قرار می گیرد.