شیوه های کنترل تضاد منابع

 

بهترین اقدام، در صورت امکان، جلوگیری از بروز هر گونه تضاد (چه واقعی و چه ظاهری) میان منافع شرکت و مشتریان می باشد. اما در اغلب خدمات حرفه ای از جمله خدمات مشاوره سرمایه گذاری تضاد منافع میان مشتریان و شرکت بوجود می آید که شرکت باید اقدامات مناسب را در قبال آن انجام دهد. شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید در صورت بروز تضاد منافع اقدام به افشای کامل و منصفانه آن نموده و تلاش می کند تا این تضاد منافع را برطرف نماید. لازم به ذکر است که در تمامی موارد منافع مشتریان بر منافع شرکت ارجحیت دارد.

 

در ارتباط با همکاری شرکت با سایر شرکت های فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های کارگزاری که می تواند منافعی در بر داشته باشد باید اشاره کرد که شرکت ایده مفید هیچ گونه توصیه ای به مشتریان خود جهت استفاده از خدمات سایر شرکت ها نخواهد داشت و مشتریان به انتخاب خود از خدمات سایر شرکت ها استفاده می کنند. با این حال، در صورتیکه شرکت هر گونه منافعی از همکاری با سایر شرکت ها به دست آورد بصورت کامل افشا خواهد کرد.