undefined

مشاوره سرمایه گذاری
یکی از خدمات اصلی ایده مفید ارائه مشاوره جهت سرمایهگذاری در بورس است که با کسب اطلاعات از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی آغاز میشود. پس از آن گروه مشاوران ایده مفید با بررسی اطلاعات اخذ شده مبادرت به ارزیابی ریسک و ارائه رهنمودهای لازم در مورد سبد سرمایهگذاری آنها میکنند. مشاوره سرمایهگذاری شامل موارد ذیل است:
 
انتخاب بهینه سرمایهگذاریهای متناسب با اهداف
تحلیل و تحقیقات مدیریتی برای طراحی سرمایهگذاریهای متناسب با اهداف و ویژگیهای سازمان
پیشنهادات و مشاوره جهت تخصیص استراتژیک داراییهای سازمان
تحقیقات سرمایهگذاری
تهیه گزارشهای مکتوب با توجه به نیازهای سازمان
گزارشهای بازار و تحلیل صنایع و شرکتها

سرمایهگذاران حقوقی

 

مشاورههای ویژهای به سرمایهگذاران عمدتاً حقوقی جهت انجام معاملات عمده صورت میگیرد. در این زمینه به متقاضیان خرید یا فروش عمده سهام شرکتها، خدمات زیر ارائه میشود:

 • مشاوره درباره شرکت مورد نظر از جمله برگزاری جلسات تحلیلی یا ارائه گزارش تحلیلی شرکتها
 • ارزشگذاری سهم مورد نظر
 • شناسایی خریدار یا فروشنده بالقوه سهم برحسب مورد
 • مذاکره شناسایی خریدار یا فروشنده بالقوه سهم برحسب مورد
 • مشاوره در مورد معامله بهصورت تهاتری (تهاتر یک سهم با سهم دیگر)
 • مشاوره در مورد تشریفات معاملات با کمک کارگزاری مفید

 

سرمایهگذاران خارجی

شرکت ایده مفید در مقیاس جهانی نیز اقدامات مؤثری برای جذب سرمایهگذاران خارجی انجام داده و موفق به عقد قرارداد مشاوره سرمایهگذاری با برخی از شرکتهای معتبر بینالمللی شده است. شرکت ایده مفید در این رابطه مبادرت به تشکیل جلسات مختلف با سرمایهگذاران خارجی از کشورهای مختلف کرده است.

 

 • جلسات تحلیل صنایع و شرکتهای بورسی
 • جلسات آشنایی سرمایهگذاران خارجی با ساختار بازار سرمایه ایران
 • جلسات آشنایی سرمایهگذاران خارجی با نحوه سرمایهگذاری بهعنوان سرمایهگذار خارجی در بورس
 • جلسات با مدیران شرکتهای بورسی جهت آشنایی با شرکتها

یکی دیگر از فعالیتها در رابطه با سرمایهگذاران خارجی تهیه مجلاتی جهت آشنایی سرمایهگذاران خارجی با بازار و صنایع بورس است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.

idea reports EN

گزیدهای از قراردادهای مشاورهای ایده مفید

 

 • وزارت امور اقتصادی و دارایی: ارائه گزارشهای دورهای در مورد بازار بدهی، بازار سهام، اقتصاد جهانی و بازار بدهی اسلامی
 • شرکت Sturgeon Capital: مشاور سرمایه‌گذاری و انجام کلیه امور اداری از قبیل دریافت سود و شرکت در افزایش سرمایه
 • کارگزاری مفید: ارائه مشاوره به مشتریان کارگزاری در قالب گزارش‌های تحلیلی و پرتفوی پیشنهادی
ارزشگذاری سهام
 
یکی از خدمات اصلی شرکت ایده مفید به مشتریان بزرگ و شرکتها، ارزشگذاری است. ارزشگذاری عبارت از فرآیند برآورد بها و ارزش جاری یك دارایی، شركت یا پروژه است. ارزش، مربوط به ذات دارایی یا شركت بوده و با قیمت که بهوسیله عرضه و تقاضا تعیین میشود، متفاوت است. مهارت و هنر ارزشگذاری در انتخاب مدل صحیح ارزشگذاری در كنار فهم چگونگی استفاده از آن مدل است. شرکتهای طرف قرارداد شامل شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و شرکتهای بخش خصوصی میباشد. شرکتها و افراد به دلایل متعددی به این خدمت نیاز دارند:
معاملات و انتقال سهام کلی و بلوکی شرکت‌ها و پروژه‌ها
وثیقه کردن سهام شرکت برای استفاده از تسهیلات اعتباری بانکی
الزام نهادهای نظارتی و قانونی برای تعیین ارزش شرکت
فهم ارزش واقعی یک سهم برای خریدوفروش و مدیریت فعال پرتفوی سرمایه‌گذاری
 
مشتریان ما در این بخش
undefined
 
پذیرش شرکتها در بورس
 
بهدلیل شرایط اقتصادی فعلی از جمله بالا بودن نرخ بهره و کاهش فرار مالیاتی در پی اجرای سیستمهای نوین مالیاتی ورود به بورس و استفاده از مزایای آن برای بسیاری از شرکتها در اولویت قرار گرفته است. شرکت مشاوره سرمایهگذاری ایده مفید نیز در این رابطه فعالیتهای گستردهای را انجام داده و تلاش کرده تا خدمات حرفهای را به شرکتها ارائه کند. شرکتهای بزرگی که پتانسیل حضور در بورس را دارند، از منابع مختلف از جمله 500 شرکت بزرگ معرفیشده سازمان مدیریت صنعتی، انجمنهای گوناگون صنایع مختلف و غیره شناسایی میشوند. در این رابطه اقدامات زیر صورت میگیرد:
برقراری تماس با شرکتها و معرفی کامل بورس، مزایا و مسائل مهم مربوط به آن
آشناسازی سهامداران عمده و مدیران با الزامات پذیرش، آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات شامل الزامات گزارشگری و افشا
تنظیم جلسات با حضور سهامداران عمده و مدیران جهت ارائه مشاوره در زمینه آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار سرمایه:
 
تجدید ساختار سازمانی
رعایت اصول حاکمیت شرکتی
تجدید ساختار مالی
اصلاح سیستم‌های مالی
مشتریان ما در این بخش
 
undefined

شرکتهای سرمایه گذاری توسعه نور دنا، فرمان خودرو سپاهان، خالص سازان روی زنجان، سیم و کابل ابهر، شرکت شیمیایی بهداش، نیان الکترونیک هنوز پذیرش شده اند و هنوز عرضه نشده اند . 
 
مشاوره معاملات خارج از بورس
یکی از حوزههای دیگر فعالیت ایده مفید بحث معاملات خارج از بورس است. ایدهمفید از سال 1395 بهطور تخصصی به این حوزه وارد شده و با گسترش روابط خود، این فعالیت را بهصورت حرفهایتر دنبال میکند. بسیاری از صاحبان شرکتهای خارج از بورس تمایل دارند تا شرکت خود را خارج از بورس بفروش رسانند و برخی از مجموعهها تمایل دارند تا در شرکتهای خارج از بورس سرمایهگذاری کنند. نقش ایده مفید واسطهگری و مشاوره جهت انجام بهینه معامله است.
 
خدمات مشاورهای ایده مفید در معاملات خارج از بورس به شرکتها
 
مشاوره خرید
پیشنهاد شرکت مناسب با توجه به اهداف سرمایهگذاری خریدار
راستی آزمایی اطلاعات مالی شرکت مورد نظر
ارزشگذاری اولیه سهام شرکت مورد نظر
مذاکره با سهامداران شرکت مورد نظر
هماهنگی جهت برگزاری جلسه با حضور مدیران شرکت و نمایندگان فروشندگان بالقوه سهام یا داراییهای شرکت
هماهنگی جهت بازدید خریدار از محل شرکت
حضور در جلسات مذاکره در خصوص تعیین قیمت پایه و پیشنهاد قیمت پایه به خریدار
 
 
مشاوره فروش
ارزیابی اطلاعات مالی شرکت جهت ارزشگذاری اولیه سهام
بازاریابی جهت شناسایی خریداران بالقوه سهام یا داراییهای شرکت و انجام مذاکرات اولیه با آنها
معرفی خریداران بالقوه سهام یا داراییهای شرکت
هماهنگی جهت برگزاری جلسه با حضور مدیران شرکت و نمایندگان خریداران بالقوه سهام یا داراییهای شرکت
هماهنگی جهت بازدید خریداران بالقوه سهام یا داراییهای شرکت از محل شرکت
حضور در جلسات مذاکره در خصوص تعیین قیمت پایه و پیشنهاد قیمت پایه
 
 
گزارشهای هفتگی و پیشنهاد سبد سهام
 
در گزارشهای هفتگی و پیشنهاد پرتفوی، هر هفته یک سبد سهام به مشتریان پیشنهاد میشود که چکیده دانش و تلاش تیم تحلیل ایده مفید است. این سبد سهام با دید میانمدت تهیهشده و محدوده خرید و فروش مناسب را پیشنهاد میدهد. علاوه بر آن بهصورت هفتگی تحلیلی از بازار جهانی، بازار داخلی و چشماندازی از بازار پیشرو را در اختیار مشتریان قرار میدهد.
 
سبد سهام پیشنهادی چیست؟
پیشنهاداتی حرفهای برای انتخاب سهام است
محدوده خریدوفروش مناسب را برای هر سهم توصیه میکند
سود تحلیل سال مالی جاری و آینده هر پیشنهاد در آن مشخص شده است
سبد پیشنهادی بهصورت هفتگی و از طریق پلکان در اختیار مشتریان مفید قرار میگیرد
به همراه سبد پیشنهادی یک گزارش هفتگی از وضعیت بازار سهام ارائه میشود
 
سبد سهام پیشنهادی بر چه اساس تهیه میشود؟
پیشنهادات، چکیده نظرهای تیم تحلیلگران مفید است
این پیشنهادات بر اساس شرایط فعلی گزارشهای مالی شرکتها و متغیرهای تأثیرگذار بر سود تهیه میشود
پیشنهادات بر اساس نگاه حرفهای و تخصصی تهیه میشود نه عوامل هیجانی
سبد سهام پیشنهادی با دید میانمدت تهیه میشود

منابع درآمدی شرکت به تفکیک نوع خدمات

نوع خدمات

سهم از درآمد کل

گزارش تحلیلی

74

عرضه و پذیرش

14

گزارش ارزشگذاری سهام

13

گزارش افزایش سرمایه

1