خدمات ایده مفید

اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری همراه با آگاهی با استفاده از خدمات مشاوره

بررسی بازار سهام

پیگیری وضعیت بازار سهام بطور مستمر و بررسی روندها

تحقیقات بنیادی

تصمیم گیری بهتر در مورد خرید و فروش با تحلیل سهام

بازارهای جهانی

بررسی بازارهای جهانی و پیگیری تأثیرات آن بر بازارهای داخلی

شاخص های اقتصاد کلان

افزایش توان پیش بینی با بررسی پارامترهای اقتصادی مهم

بورس کالا

آگاهی از آخرین وضعیت قیمت ها در بورس کالا